Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe ravnanje z odpadki v občini Komenda           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Komenda           
Sklep o soglasju k povečanju cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Komenda           
Sklep o ukinitvi javnega dobra - Mlaka           
Odlok o razglasitvi cerkve Sv. Klemena v Suhadolah za kulturni spomenik lokalnega pomena           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Komenda za leto 2001           
Sklep o ukinitvi javnega dobra - Moste           
Program priprave zazidalnega načrta območja ko 5 Šmidov travnik I. izhodišča za pripravo zazidalnega načrta območja ko 5 Šmidov travnik           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o ravnanju z internimi odpadki na območju občine Komenda           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Komenda za leto 2000           
Sklep o določitvi cen ravnanja z internimi odpadki v Suhadolah           
Sklep o določitvi nove cene programov predšolske vzgoje v vzgojno varstvenem zavodu Mehurčki Komenda            
Sklep o ustanovitvi skupnega organa občine Kamnik in občine Komenda za izvrševanje ustanoviteljskih pravic skupnih javnih zavodov           
Sklep o regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije za pripravo regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002 do 2006.           
Odlok o proračunu občine Komenda za leto 2001           
Sklep o določitvi novih cen storitev odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališče Barje in s tem cen ravnanja z odpadki v občini Komenda           
Sklep o določitvi novih cen storitev odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališče Barje in s tem cen ravnanja z odpadki v občini Komenda           
Sklep o oprostitvi plačila komunalne takse           
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Komenda za leto 2001           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor