Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2008           
Sklep o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2008           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2008           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Komen           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen           
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2007           
Pogoji za uporabo plakatnih mest na območju Občine Komen v času volilne kampanje za volitve predsednika republike           
Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Komen           
Letni plan kulture v Občini Komen za leto 2007           
Merila za vrednotenje kulturnih programov in projektov iz letnega plana kulture           
Merila, normativi in pogoji za izvajanje letnega programa športa v Občini Komen           
Letni program športa v Občini Komen za leto 2007           
Sklep o merilih za vrednotenje programov, prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v letu 2007           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o občinskih taksah v Občini Komen           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2006           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Komen           
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2007           
Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor