Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2016 - druga obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda komenski Kras - druga obravnava           
Predlog Sklepa o sprejetju novih cen storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod in storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN v Občini Komen           
Predlog Sklepa o izdaji soglasja in določitvi cene dobavljene vode za namen dobave vode za namakalne priključke           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen - skrajšani postopek           
Predlog Lokalnega programa za kulturo Občine Komen 2016 - 2019           
Predlog Sklepa za potrditev cene storitev javne službe ravnanja z odpadki skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja           
Predlog Letnega programa športa Občine Komen za leto 2016           
Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda komenski Kras - prva obravnava           
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2016           
Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2016 - prva obravnava           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2016           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov« - prva obravnava           
Predlog Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in prevozov otrok s posebnimi potrebami ter povračilu stroškov prevoza v Občini Komen           
Predlog Sklepa o podpisu Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov in določitvi višine odpusta dolgov           
Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015 - 2020           
Predlog Sklepa o potrditvi predloga Sporazuma o vzpostavitvi Geoparka na območju Matičnega Krasa           
Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2015           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor