Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Cankova           
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Cankova           
Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za prenovo sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo           
Letni program športa Občine Cankova za leto 2019           
Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2018           
Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2019           
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu            
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Skakovci – Lončar            
Sklep o priključitvi obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje na območju Občine Cankova            
Pravilnik o nagradah dijakom in študentom Občine Cankova            
Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova            
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Cankova            
Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2019            
Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova           
Sklep o pomoči za novorojence v Občini Cankova           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Cankova           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor