Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o končnem izidu glasovanja za župana in člane občinskega sveta Občine Jezersko na volitvah 22. novembra 1998           
Sklep o podaljšanju mandata vršilca dolžnosti direktorja zavoda           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna Občine Preddvor v letu 1999           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Preddvor           
Odlok o občinskih cestah           
Odlok o turistični taksi v Občini Preddvor           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Preddvor           
Pravilnik o službeni izkaznici in drugih oznakah komunalnega nadzornika           
Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Preddvor           
Sklep o lepljenju in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili za lokalne volitve v letu 1998           
Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Preddvor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Preddvor za leto 1998           
Odlok o koncesioniranih gospodarskih javnih službah v občini Preddvor           
Odlok izvajanju in podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, zaradi varstva zraka, skrajšano: odlok o dimnikarski službi           
Odlok o gospodarjenju z javnimi vodovodi v Občini Preddvor           
Sklep o razrešitvi dosedanjega predsednika in imenovanju novega predsednika komisije za javno varnost v Občini Preddvor           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje           
Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega 1989 in srednjeročnega družbenega plana občine Kranj za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega 1989           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor