Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Preddvor           
Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc.št. 1607/1 k.o. Breg ob Kokri           
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2000           
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije za območje Občine Preddvor           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2000           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Preddvor za leto 1999           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o delovanju krajevnih skupnosti v Občini Preddvor           
Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Preddvor           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor           
Sklep o razrešitvi dosedanjih in imenovanju novih članov sveta zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor, predstavnikov ustanovitelja           
Pravilnik o določanju prejemkov podžupana, članov občinskega sveta, članov nadzornega odbora in zunanjih članov odborov občinskega sveta Občine Preddvor           
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 1999           
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Preddvor           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto 1998           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Preddvor           
Statut Občine Preddvor           
Sklep o prenehanju javnega dobra           
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 1999           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor