Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Preddvor v obdobju januar – marec 2012           
Sklep o uvrstitvi novega projekta v načrt razvojnih programov           
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor za leto 2012           
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2012           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2012           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru za leto 2012           
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor za leto 2012           
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2012           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 1624/7, k.o. Breg ob Kokri           
Popravek sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu objavljenem v Uradnem glasilu občine Preddvor, št. 7/2011 z dne 6.10.2011           
Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva s podelitvijo koncesije gradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave ter koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Preddvor           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2011           
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu           
Sklep o potrditvi cen programov v enotah vrtca Storžek v Preddvoru in Čriček na Zgornji Beli           
Sklep o potrditvi sistemizacije delovnih mest v enotah vrtca Storžek v Preddvoru in Čriček na Zgornji Beli za šolsko leto 2011/12           
Sklep o delovanju vrtcev v poletnem času, dnevih pred in med prazniki za vrtec Storžek in vrtec Čriček za šolsko leto 2011/12           
Sklep o potrditvi sistemizacije delovnih mest za šolski oddelek podružnice Kokra           
Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p. o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d. o. o.           
Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor