Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje podEUP BA 04/2           
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o začasnem financiranju Občine Preddvor v obdobju januar – marec 2016           
Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru           
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 1 (krajše: SD OPN – št. 1)           
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Preddvor za programsko obdobje 2015 - 2020           
Odlok o javni gasilski službi v Občini Preddvor           
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Preddvor           
Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Preddvor za leto 2015 - 1           
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Preddvor za programsko obdobje 2015 - 2020           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2015           
Sklep o sprejemu zavzetih stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN za območje pod EUP BA 04/2 - BAŠELJ            
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na delu naselja Tupaliče v Občini Preddvor            
Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Preddvor           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP z oznako PR 37 -športnorekreacijsko območje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor