Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o gospodarjenju na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju Občine Tišina           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Gederovci, za naselje Gederovci           
Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Tišina           
Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in meril za določanje plačil storitev           
Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Tišina           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Tišina, za naselja Borejci, Gradišče, Rankovci, Tropovci, Vanča vas in zaselek “ROMA” Vanča vas–Borejci           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tišina           
Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Tišina           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–2000 in družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tišina           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o oskrbi z vodo           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova-Tišina za leto 1998           
Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 1999           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tišina           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tišina           
Poslovnik Občinskega sveta občine Tišina           
Statut Občine Tišina           
Statutarni sklep           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor