Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina uradno prečiščeno besedilo - UPB           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2017           
Predlog Sklepa o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo na vodovartsvenih pasovih za leto 2017           
Predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2017           
Predlog Sklepa o izvedbi projekta zbiranja embalažnih materialov po sistemu rumene vreče v letu 2017           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017           
Predlog Sklepa o višini pomoči delavcem, ki jim bo v letu 2017 prenehalo delovno razmerje iz nekrivdnih razlogov           
Predlog Sklepa o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2017           
Predlog Sklepa o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom za leto 2017           
Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina           
Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2016           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Tišina – skrajšani postopek           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina (uradno prečiščeno besedilo)           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Tišina - I. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2016           
Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči Občine Tišina ob rojstvu otroka (uradno prečiščeno besedilo)           
Predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina (uradno prečiščeno besedilo)           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina - skrajšani postopek            
Predlog Zaključnega računa proračuna občine Tišina za leto 2015           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor