Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Cerklje na Gorenjskem           
Odlok o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2002            
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj v občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2002           
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerklje na Gorenjskem           
Odlok - koncesijski akt za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in izvajanje gospodarske javne službe zbiranje,  odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v  Občini Cerklje na Gorenjskem           
Sklep o povišanju ekonomske cene vzgojno varstvenega programa v vrtcu           
Sklep stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 za območje občine Cerklje na Gorenjskem ter sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990 za območje občine Cerklje na Gorenjskem, vse dopolnitve 2000 za rekonstrukcijo regionalne ceste R 639 na odseku Spodnji Brnik – Zgornji Brnik in ureditev krožišča na lokaciji           
Sklep o določitvi višine priključnine na fekalno kanalizacijo           
Odlok o določitvi pomožnih objektov v Občini Cerklje na Gorenjskem           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2000           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za ureditev ceste r iii-639 (r 323) odsek 1143 spodnji Brnik – zgornji Brnik od km 0,100 do km 1,700           
Popravek Sklepa o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerklje na Gorenjskem           
Sprememba Sklepa o komunalnem prispevku           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za ureditev krožišča na lokaciji regionalne ceste r3-639/1143 spodnji Brnik           
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 2000 za območje občine Cerklje na gorenjskem ter sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 - 1990 za območje občine Cerklje na gorenjskem, vse dopolnitev 2000 za rekonstrukcijo regionalne ceste r 639 na odseku spodnji Brnik - zgornji Brnik in ureditev krožišča na lokaciji regionalne ceste r 3-639/1143 sp           
Spremembe Statuta občine Cerklje na Gorenjskem           
Poslovnik občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem           
Odlok o proračunu občine Cerklje za leto 2001           
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Cerklje na Gorenjskem           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor