Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o začasnem financiranju Občine Bloke v obdobju januar - marec 2014           
Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvenih storitev v Občini Bloke v letu 2014           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v Občini Benedikt           
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2014           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2014             Hatarozat a kommunális szennyvízelvezetés díja szubvencionálásának meghatározásáról 2014-ben
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda za leto 2014             Hatarozat a kommunális szennyvízelvezetés díja szubvencionálásának meghatározásáról 2014-ben
Odlok o proračunu občine Dobrovnik za leto 2014            Redelent Dobronak község 2014-es évi költségvetéséről
Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2014           
Sklep o potrditvi cen programov v enotah vrtca Storžek v Preddvoru in Čriček na Zgornji Beli            
Sklep o začasnem financiranju Občine Preddvor v obdobju januar – marec 2014            
Sklep o uvrstitvi novega projekta v načrt razvojnih programov           
Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Dobrovnik             Hatarozat a dobronak község területén keletkező vegyes kommunális hulladék kezelésével és a feldolgozás maradékainak lerakásával vagy a kommunális hulladék eltávolításával kapcsolatos kötelező községi gazdasági közüzemi szolgáltatás kivitelezési módjáról
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru za leto 2014           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2014            
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor za leto 2014            
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2014            
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2014            
Cenik zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Dobrovnik            Meghatározott kommunális hulladék fajtáinak gyűjtési árjegyzéke Dobronak község területén
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor