Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje Občine Križevci           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 1999           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelah številka 1008-1, 1011-4, 1011-5, 1007-1, 1011-6, 1013, 1011-7, 1003-1, 1007-2, vse k.o. Vučja vas           
Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Križevci           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Križevci           
Odlok o simbolih Občine Križevci           
Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci           
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 1999           
Odlok o občinskem prazniku Občine Križevci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje Občine Križevci           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov Občine Križevci           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Križevci           
Poslovnik Občinskega sveta občine Križevci           
Statut Občine Križevci           
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Križevci           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 1999           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor