Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih  ureditvenih pogojih za 2. območja kmetijskih zemljišč  izven ureditvenih območij za katera ni predvidena  izdelava prostorskih izvedbenih načrtov (Uradni list SRS, št. 34/87)           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Odlok o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Vitanje           
Sklep o začetku postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Vitanje           
Odlok o spremembi in dopolnitvi ureditvenega načrta center Vitanje           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Vitanje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje  za leto 1996           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu center Vitanje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 2. območja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov           
Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Vitanje           
Sklep o podelitvi koncesije           
Poslovnik o delu komisije za priznanja in nagrade v Občini Vitanje           
Odlok o priznanjih v Občini Vitanje           
Odlok o proračunu Občine Vitanje           
Odlok o pokopališkem redu v Občini Vitanje           
Odlok o davku od premoženja v Občini Vitanje           
Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1997           
Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vitanje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor