Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Vitanje           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vitanje           
Odlok o turistični taksi v Občini Vitanje           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje  za leto 1998           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje, znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja – za dodano območje urejanja z evid. št. 16/5 v naselju Vitanje           
Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije občine Vitanje           
Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije občine Vitanje           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vitanje           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o šolskem okolišu OŠ Vitanje           
Odlok o imenovanju ulic v Občini Vitanje           
Odlok o preimenovanju naselij v Občini Vitanje           
Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Vitanje – v letih 1993 in 1994           
Odlok o spremembi odloka o plačilu sorazmernega  deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Vitanje           
Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 1998           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 1997           
Sklep o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 1997           
Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče           
Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  za leto 1998           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor