Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 - druga obravnava           
Predlog Sklepa o potrditvi cene čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016           
Predlog Odloka o turistični taksi na območju Občine Lovrenc na Pohorju - prva obravnava           
Osnutek Odloka o notranji organizaciji in nalogah Občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju - prva obravnava           
Predlog Sklepa o spremembi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lovrenc na Pohorju           
Predlog Sklepa o določitvi višine subvencije stroškov najemnine javne infrastrukture (zbirni center) za leto 2016           
Predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Lovrenc na Pohorje za leto 2016           
Predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016           
Predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2016           
Predlog Odloka o turistični taksi na območju Občine Lovrenc na Pohorju - prva obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016 - prva obravnava           
Predlog Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2016           
Osnutek Odloka o notranji organizaciji in nalogah Občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju - prva obravnava           
Predlog Sklepa o Prvi dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015           
Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju za programsko obdobje 2015 - 2020            
Osnutek Odloka o organizaciji in nalogah Občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 (1. rebalans) - skrajšani postopek            
Osnutek Odloka o turistični taksi na območju Občine Lovrenc na Pohorju           
Osnutek Poslovnika občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju           
Osnutek Statuta Občine Lovrenc na Pohorju           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor