Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Dopolnitev Statuta Občine Tolmin           
Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. marca 2016           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center            
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Tolmin           
Odlok o občinskih cestah v Občini Tolmin           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2015           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01),           
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – ceste           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjska zazidava Modrej (MD 40)           
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin           
Sklep o višini vodarine           
Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode            
Sklep o cenah storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki            
Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode            
Sklep o določitvi subvencije najemnine           
Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2015           
Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin            
Obvezna razlaga pojma »neposredna bližina obstoječe kmetije«, uporabljenega v 13., 14. in 15. opombi Priloge 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2014           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor