Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2000           
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra           
Sklep o prenehanju veljavnosti pravil in kriterijev za dodelitev socialnih stanovanj           
Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Prevalje           
Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Prevalje           
Sklep o vknjižbi lastninske pravice           
Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulturne dejavnosti           
Sklep o vknjižbi lastninske pravice           
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje, njihova priklopna vozila, ter vozila Unimog na območju Občine Ravne – Prevalje           
Sklep o statusu javnega dobra           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Prevalje           
Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Prevalje           
Odlok o zaščiti zajetih vodnih virov v Občini Prevalje           
Odlok o priznanjih in nagradi Občine Prevalje           
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda vrtec Prevalje           
Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Prevalje           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 1999           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2000           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor