Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v letu 2002           
Poročilo o izidu naknadnega referenduma           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradi Občine Prevalje           
Odlok o dodeljevanju socialne denarne pomoči v Občini Prevalje           
Sklep o odvzetju statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2001           
Sklep o razpisu naknadnega referenduma o odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe in merilih za podelitev koncesije za distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter graditev in upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Prevalje           
Program priprave in sprejemanja lokacijskega načrta krožišča »Pred mostom/Fara« na Prevaljah           
Sklep o izvzetju javnega dobra in o novem vpisu           
Pravilnik o vrednotenju programov društev na področju kmetijskih dejavnosti v Občini Prevalje           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Prevalje           
Program priprave in sprejemanja ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko-poslovno zazidavo Malinek – Dolga Brda           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Prevalje           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2000           
Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Prevalje           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
o začasnem financiranju Občine Prevalje v letu 2001           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor