Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks           
Sklep o določitvi cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Prevalje           
Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v letu 2004           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje za leto 2004           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča V Občini Prevalje           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina in distribucijskega omrežja na območju Občine Prevalje           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2003           
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998           
Odlok o spremembah odloka o priznanjih in nagradi Občine Prevalje           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije           
Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju ureditvenega načrta "Malinek"           
Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Prevalje           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2003           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000           
Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Prevalje           
Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2003           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2002           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor