Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v letu 2005           
Sklep o določitvi cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Prevalje           
Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek–Dolga brda (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve UN),            
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Lokacijski načrt “Brančurnikov podn” – območje storitvenih dejavnosti           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2004           
Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih načrtov, sprejetih na podlagi ZUN ter zazidalnih načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78) s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje od leta 1986 – 2000, dopolnjenega v letu 2004           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Prevalje           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o financiranju političnih strank v Občini Prevalje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen v letu 2004           
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu »Brančurnikov podn – območje storitvenih dejavnosti«           
Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju ureditvenega načrta “Račel–Log”           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2003           
Program priprave lokacijskega načrta za odlagališče nenevarnih odpadkov Koroške regije           
Odlok o spremembah odloka o priznanjih in nagradi Občine Prevalje           
Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2004           
Program priprave lokacijskega načrta "Brančurnikov podn" – območje storitvenih dejavnosti           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor