Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2009           
Predlog Pravilnika o o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Prevalje - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o plačilu občinske takse za reprodukcijo na področju vodooskrbe na območju Občine Prevalje           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o plačilu okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na območju Občine Prevalje - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju Glavarstvo/Zagrad           
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje           
Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občni Prevalje - skrajšani postopek            
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu MERGEFIELD "POSEG" OPPN RAČEL - LOG Območje F           
Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2008           
Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Prevalje - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o plačilu okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na območju Občine Prevalje - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2007 - skrajšani postopek           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Prevalje - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2008            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor