Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo           
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo za leto 2014           
Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračuna Občine Kidričevo           
Odlok o rebalansu 3 proračuna Občine Kidričevo za leto 2013           
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2014           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Kidričevo           
Popravek Sklepa o določitvi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode           
Sklep o določitvi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode           
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Kidričevo 2012           
Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine Kidričevo za leto 2013           
Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2013           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v Občini Kidričevo ter o podeljevanju nagrad za inovacije - uradno prečiščeno besedilo -UPB1           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo           
Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2012           
Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2013           
Sklep o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in odpadnih voda v Občini Kidričevo           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra VI           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra XIII           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor