Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za leto 2016           
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo za leto 2016           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Pravilnik o uporabi večnamenskih športnih dvoran v Občini Kidričevo           
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2016           
Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2015           
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za upravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Kidričevo           
Odlok o turistični taksi na območju Občine Kidričevo           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, prve spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kidričevo           
Sklep o ukinitvi statusa splošnega ljudskega premoženja           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kidričevo           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora PL57 Gramoznica Pleterje (ureditve za oddih, rekreacijo in turizem)           
Sklep o ceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Kidričevo za leto 2014           
Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2015           
Sklep o določitvi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode           
Sklep o subveniconiranju stroškov omrežnine za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti v Občini Kidričevo           
Sklep o spremembi Sklepa o spremembi Elaborata za oblikovanje cen občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja s pitno vodo           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor