Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo           
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo za leto 2018           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za leto 2018           
Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javnem vzgojno - izobraževalnem zavodu Osnovna šola Kidričevo           
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kidričevo           
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2018           
Odlok o rebalansu 3 proračuna Občine Kidričevo za leto 2017           
Sklep o soglašanju z brezplačno uporabo poslovnega prostora           
Akt o spremembi in dopolnitvi Koncesijskega akta o izvedbi projekta »Športno rekreacijski center – Gramoznica Pleterje«           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Pravilnik o uporabi večnamenskega šotora           
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta, ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta           
Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2017           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, tretje spremembe in dopolnitve           
Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Pravilnik o spremembi pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kidričevo           
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kidričevo           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Kidričevo           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor