Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Cerkvenjak za leto 2010            
Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo za l. 2010 v občini Cerkvenjak            
Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Cerkvenjak            
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Vanetina « v občini Cerkvenjak            
Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Cerkvenjak            
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Cerkvenjak            
Odlok o spremembi proračuna občine Cerkvenjak za leto 2010            
Odlok o rebalansu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2009            
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v občini Cerkvenjak            
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cene programov storitev v javnem vzgojno- varstvenem zavodu – vrtec Cerkvenjak            
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v občini Cerkvenjak            
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta za poslovno obrtno cono Cerkvenjak v občini Cerkvenjak            
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za poslovno obrtno cono Cerkvenjak v občini Cerkvenjak            
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2008            
Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Cerkvenjak            
Odlok o spremembah programa opremljanja stavbnih zemljišč za predvideno komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje poslovno obrtne cone (POC) Cerkvenjak            
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Cerkvenjak            
Odlok o obvezni gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cerkvenjak            
Odlok o občinskih cestah in javnih površinah (JP) v Občini Cerkvenjak            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor