Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2015           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak za leto 2015           
Sklep o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Zrnje           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2014/2           
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Cerkvenjak o izidu glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Cerkvenjak           
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Cerkvenjak o izidu glasovanja volitev župana Občine Cerkvenjak           
Sklep o določitvi cene programov vrtca Cerkvenjak           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2014           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor"           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cerkvenjak           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkvenjak           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom, dijakom in študentom Občine Cerkvenjak           
Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2014           
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Cerkvenjak           
Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cene in cenah izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Cerkvenjak           
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkvenjak za leto 2014           
Sklep o sprejemu elaborata za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d. na območju Občine Cerkvenjak           
Sklep o določitvi vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak, za leto 2014           
Sklep o sprejemu elaborata za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Komunalnega podjetja Ptuj d.d., na območju Občine Cerkvenjak           
Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežico           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor