Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo občine Cerkvenjak           
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj v Občini Cerkvenjak           
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkvenjak           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerkvenjak           
Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2018           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez sprememb namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Kozar           
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo pripradajočih javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Cerkvenjak           
Pravila za volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta in za določitev kandidata za člana Državnega sveta           
Sklep o določitvi cene programov Vrtca Cerkvenjak           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2017           
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega Osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez sprememb namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Kozar           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o prenehanju statutsa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Cerkvenjak           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Cerkvenjak           
Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2016           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2017           
Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Kozar           
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 55/15, 68/15 – teh. popr.)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor