Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2005           
Sklep o ekonomski ceni storitve pomoči družini na domu v letu 2005           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2005           
Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice           
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2004           
Popravek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Močvar v Moravskih Toplicah           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Turistično naselje Podov«           
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Podov v Moravskih Toplicah           
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Močvar v Moravskih Toplicah           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Močvar v Moravskih Toplicah           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Moravske Toplice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenih načrtov za območje zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Moravske Toplice           
Sklep o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor