Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2019           
Sklep o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2019           
Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Filovci, Motvarjevci in Sebeborci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Čista narava d.o.o.           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018           
Sklep o odstopu članice in imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice           
Sklep o imenovanju namestnikov članov občinske volilne komisije           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna pogrebna služba v Občini Moravske Toplice           
Odlok o pokopališkem redu v Občini Moravske Toplice           
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Moravske Toplice           
Razpis volitev v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice            Kiírom a Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsába a választásokat 
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu “Turistično naselje Podov”           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Močvar v Moravskih Toplicah           
Sklep o začetku postopka priprave (1) prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice (SD OPN OMT 1)           
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu           
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2017           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah           
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zadrževalnika Sebeborci v EUP SB 8           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor