Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic           
Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice           
Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice v naselju Središče           
Statutarni sklep           
Sklep o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Močvar v Moravskih Toplicah           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice           
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2018           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradi Občine Moravske Toplice           
Sklep o imenovanju podžupanov           
Naknadne volitve v svet Krajevne skupnosti Filovci in Krajevne skupnosti Sebeborci           
Statut javnega komunalnega podjetja ČISTA NARAVA d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)           
Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Čista narava, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)           
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu           
Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2020           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor