Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2018           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogašovci           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Rogašovci           
Odlok o urejanju javnih površin v Občini Rogašovci           
Odlok o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa v Občini Rogašovci           
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij           
Sklep o ceni za uporabo brunarice na Serdiškem bregu           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2017           
Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo           
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora PE 6 – Romski zaselek Kosednarov Breg           
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Rogašovci s predlogi cen in subvencioniranjem negospodarskih uporabnikov za leto 2017           
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, javne kanalizacije ter o tehnični izvedbi priključkov na javno kanalizacijo v Občini Rogašovci           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Rogašovci           
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2016           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci            
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata           
Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor