Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o višini stroškov omrežnine izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda na območju občine Gorišnica           
Potrditev Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov razen bioloških odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov in zbiranje bioloških odpadkov ( biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad )) na območju Občine Gorišnica za leto 2017           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje športnega parka Gorišnica (EUP PL 43)           
Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2018           
Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2017           
Sklep o določitvi vrste in števila oddelkov ter števila otrok v posameznem oddelku vrtca           
Sklep o določitvi poslovnega časa delovanja vrtca za šolsko leto 2016/2017           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Gorišnica v Občini Gorišnica           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2016           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Gorišnica – spremembe št. 1           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Gorišnica – sever 2 (EUP GO08, GO09, GO10, GO67)           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Gorišnica – sever 1 (EUP GO01, GO03, GO06)           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Gorišnica           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gorišnica           
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Gorišnica za leto 2016           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Gorišnica           
Odlok o spremembah Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorišnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor