Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  na območju Občine Trnovska vas za leto 2013           
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2012           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Trnovska vas za leto 2012           
Sklep o začasnem financiranju občine Trnovska vas v obdobju januar - marec 2013           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas           
Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Trnovska vas           
Odlok o priznanjih Občine Trnovska vas           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Trnovska vas           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Letni program športa občine Trnovska vas za leto 2012           
Letni program kulture občine Trnovska vas za leto 2012           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trnovska vas           
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trnovska vas           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trnovska vas           
Zaključni račun proračuna občine Trnovska vas za leto 2011           
Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v občini Trnovska vas za leto 2012           
Obvezna razlaga četrte alineje prvega odstavka 6. člena Odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92; PUP)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor