Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju januar-marec 2016           
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trnovska vas           
Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Trnovska vas           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Trnovska vas za leto 2016           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas za leto 2015           
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Trnovska vas           
Odlok o ustanovitvi komisije za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Trnovska vas           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Trnovska vas           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trnovska vas           
Sklep o imenovanju Komisije za podelitev priznanj Občine Trnovska vas            
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti občine Trnovska vas v letu 2014           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora Trnovska vas TV5 - novo stanovanjsko območje            
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju           
Sklep o oblikovanju kombinirane skupine v vrtcu pri PŠ Trnovska vas in določitvi ekonomske cene zanjo            
Letni program športa Občine Trnovska vas za leto 2015           
Letni program kulture občine Trnovska vas za leto 2015           
Lokalni program za kulturo za obdobje 2015 - 2018           
Zaključni račun proračuna občine Trnovska vas za leto 2014           
Sklep o Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev ob­veznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s ko­munalnimi odpadki (zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komu­nalnih odpadkov) na območju Občine Trnovska sva za leto 2015, ki ga je pripravil izvajalec navedenih javnih služb Čisto mesto Ptuj d.d..            
Sklep o ceniku najema oziroma uporabe telovadnice Trnovska vas            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor