Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Trnovska vas v obdobju januar - marec 2017           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ločič            
Sklep o Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov) na območju Občine Trnovska vas za leto 2017, ki ga je pripravil izvajalec navedenih javnih služb Čisto mesto Ptuj d.o.o.            
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Trno¬vska vas za leto 2017            
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora Trnovska vas TV5 – novo stanovanj¬sko območje            
Sklep            
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ločič            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2016           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Biš            
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas za leto 2016            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Trnovska vas            
Sklep o imenovanju v Vaški odbor Biš           
Sklep o razrešitvi imenovanja za predsednika Vaškega odbora Biš           
Odlok o razveljavitvi Odloka o dejavnosti in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo           
Zaključni račun proračuna občine Trnovska vas za leto 2015           
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora Trnovska vas TV5 – novo stanovanjsko območje           
Letni program športa Občine Trnovska vas za leto 2016           
Letni program kulture Občine Trnovska vas za leto 2016           
Odlok o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2016           
Sklep o enkratnem prispevku za novorojence občini Trnovska vas za leto 2016           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor