Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi parkirnih površin v Občini Škofja Loka, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine           
Predlog Odloka o izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb »Oskrba s pitno vodo«, »Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne voden in »Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov« v Občini Škofja Loka - prva obravnava           
Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Škofja Loka za leto 2019           
Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Škofja Loka           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Škofja Loka - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Škofja Loka - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Škofja Loka - skrajšani postopek            
Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2019           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda 973, Zavod za organizacijo prireditev in dogodkov Škofja Loka - druga obravnava           
Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Škofja Loka - prva obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 973, Zavod za organizacijo prireditev in dogodkov Škofja Loka - prva obravnava            
Predlog Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne — druga obravnava            
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne - druga obravnava            
Predlog Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2019 - druga obravnava           
Osnutek Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne - prva obravnava           
Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne - prva obravnava           
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Škofja Loka - skrajšani postopek           
Osnutek Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škofja Loka - druga obravnava           
Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Škofja Loka - skrajšani postopek            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor