Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu glasovanja na zborih občanov za uvedbo  posebnega samoprispevka za vasi: Četež, Hočevje, Paka, Podpeč, Podtabor, Ponikve, Tisovec, Tržič, Videm,  Zagorica in Zdenska vas           
Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje  modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju  Občine Dobrepolje           
Pravilnik o ureditvi pokopališč in o merilih za oblikovanje cen za najem grobov in drugih pokopaliških uslug           
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev  v vzgojnovarstveni enoti “Ciciban Kompolje”  v Kompoljah           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1996–2000, sprejetega 1986. in dopolnjenega 1987., 1989., 1990., 1993. in 1994. leta           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1996           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1996–2000, sprejetega 1986 in dopolnjenega 1987, 1989, 1990, 1993 in 1994 leta, za območje prizidka k Osnovni šoli na Vidmu           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture           
Odlok o pokališkem redu na območju občine Dobrepolje           
Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Dobrepolje           
Odlok o grbu in zastavi Občine Dobrepolje           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1989, 1993 in 1994 leta ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 1987, 1990, 1993 in 1994 leta           
Sklep o spremembi sklepa o uvedbi prispevka za investicije v šolstvo, otroško varstvo in modernizacijo krajevnih cest za območje Občine Dobrepolje           
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev v vzgojnovarstveni enoti ‘Ciciban Kompolje’ v Kompoljah           
Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Dobrepolje           
Odlok o davku od premoženja v Občini Dobrepolje           
Program priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine  Dobrepolje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi  akti Občine Dobrepolje sprejel Občinski svet  občine Dobrepolje           
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1996           
Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Dobrepolje           
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrepolje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor