Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu glasovanja na zborih občanov za uvedbo posebnega samoprispevka za vasi: Hočevje, Paka, Podgorica, Podtabor in Videm           
Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju Občine Dobrepolje           
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev   v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2000           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrepolje           
Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje  za leto 2001           
Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo  in višini prispevka za števnino           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Dobrepolje           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2000           
Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dobrepolje           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrepolje           
Odlok o zazidalnem načrtu – ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del ureditvenega načrta – UrN Predstruge           
Odlok o razveljavitvi odloka o povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo pri izkoriščanju naravnih dobrin na območju Občine Dobrepolje           
Popravek Odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 1999           
Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča  na območju Občine Dobrepolje           
Odlok o določitvi in pogojih gradnje pomožnih objektov           
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2000           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega  in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje  za obdobje od leta 1986 do leta 2000  dopolnjenega 1989, 1993, in 1994 leta  ter prostorskih sestavin srednjeročnega  družbenega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 1987, 1990, 1993, 1994 in 1996, dopolnitev  v letu 2000           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor