Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o pogojih in merilih za sofinancirnje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev  na lokalni ravni v Občini Dobrepolje           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrepolje za leto 2005           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2004           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka Lokacijskega načrta za izgradnjo doma starejših občanov v naselju Videm           
Odlok o usklajenosti prostorskih izvedbenih načrtov in drugih prostorskih aktov s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986–2000, dopolnjen 2001           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2001           
Program priprave lokacijskega načrta za izgradnjo doma starejših občanov v naselju Videm           
Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu           
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja           
Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč za območje zazidalnega in dela ureditvenega načrta za stanovanjsko območje Predstruge           
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebne pomoči           
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta – ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del ureditvenega načrta – UrN Predstruge           
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2004           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2002           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Grosuplje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor