Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Cenik za obračun storitev vzdrževanja vodovodnih priključkov na javni vodovod in števnine obračunskih vodomerov na območju Občine Dobrepolje           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Dobrepolje           
Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku komunalne opremljenosti, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo v naselju Tisovec v Občini Dobrepolje           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobrepolje           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2008           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2007           
Tehnični popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Dobrepolje           
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolni tev zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge in Okoljskega poročila           
Ugotovitveni sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Grosuplje           
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovne šole Dobrepolje/ 3           
Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem priprave Lokacijskega načrta za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta – ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del ureditvenega načrta – UrN Predstruge           
Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrepolje           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila           
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2008           
Statut Občine Dobrepolje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor