Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško           
Sklep o začasnem financiranju Občine Krško v obdobju januar–marec 2010           
Odlok o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu Leskovec - Gmajna           
Odlok o spremembi območja naselij Brestanica in Stolovnik           
Odlok o določitvi območja in imena naselja Kerinov Grm           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško           
Odlok o spremembi odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2009           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev dela starega mestnega jedra Krško (umestitev knjižnice)           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2009           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica           
Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2009 in o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2009 in o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 859/5, k.o. Sremič ter o zamenjavi nepremičnin parc. št. 859/5, parc. št. 761/3 in parc. št. 762/1, k.o. Sremič za nepremičnino parc. št. 771/11, k.o. Sremič in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini           
Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Krško           
Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško in o nakupu nepremičnine parc. št. 1323/2, k.o. Ravne in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2009           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2009           
Sklep o ugotovitvi premoženja Občine Krško in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij zaradi izločitve dela občine in ustanovitve nove Občine Kostanjevica na Krki           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor