Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 1 / 2012           
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2013           
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2014           
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2013           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2012           
Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij v oktobru in novembru 2012           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotovitvi sredstev v letu 2012 za odpravo posledic neurja iz leta 2005 in poplav iz leta 2010           
Odlok o mladini v občini Krško           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena: območje Termoelektrarne Brestanica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice            
Odlok o dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško           
Sklep o ukinitvi javnega dobra in dopolnitvah letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško v letu 2012 na parc. št. 2203/6, 2203/8, 2203/9, 2203/11, 2203/12, 2203/22 in 2203/23 vse k.o. 1325 Senuše           
Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2012 in o prodaji nepremičnine parc. št. 884/2 k.o. Leskovec           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško           
Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev in spremembi načrta razvojnih programov           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov svetov javnih zavodov           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leskovec pri Krškem           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor