Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 3051/34, k.o. 1322 Krško, in o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško v letu 2013           
Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 2/2013           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 184/2, k.o. Anovec            
Odlok o imenovanju Ulice Frana Bonača           
Odlok o spremembi območja naselij Senovo in Mali Kamen           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin            
Odlok o oglaševanju v občini Krško           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Krško           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2013/II.            
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško            
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra v lasti Občine Krško št. 2/2013           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2013           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra v lasti Občine Krško št. 1/2013           
Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško           
Odlok o zagotovitvi sredstev v letu 2013 za odpravo posledic neurja iz leta 2005, poplav iz leta 2010 in 2012 ter povečanega pretoka vod v januarju in poškodb na infrastrukturi zaradi dolgotrajne zime v letu 2013           
Odlok o zagotovitvi sredstev v letu 2014 za odpravo posledic neurja iz leta 2005 (plaz na Trški gori)            
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško           
Obvezna razlaga četrte alineje 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Krško           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor