Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Krško (za območje CRO v Spodnjem Starem Gradu – SD OPN 3)           
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske površine v Velikem Kamnu (del EUP VEK 03)           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2018           
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2018           
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2017           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (SDUN) za naselje Senovo (del UE 4 in UE 5)           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Krško – SD OPN 2           
Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško           
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2 / 2018           
Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvencije za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode v občini Krško           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 / II.           
Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško           
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1/2018           
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v občini Krško v letu 2018           
Odlok o spremembah Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško           
Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah           
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2018 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Stara vas v Krškem (del območja EUP KRŠ 033)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor