Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Krško           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško           
Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v občini Krško           
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2018 za odpravo posledic neurij junija in julija 2018           
Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Krško           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev industrijskega območja na Vidmu            
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno stanovanjsko cono Brege           
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Krško           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu na delu stanovanjskih površin v južnem delu naselja Drnovo (del EUP DRN 032)           
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Krško (za območje CRO v Spodnjem Starem Gradu – SD OPN 3)           
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske površine v Velikem Kamnu (del EUP VEK 03)           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2018           
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2018           
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2017           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (SDUN) za naselje Senovo (del UE 4 in UE 5)           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Krško – SD OPN 2           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor