Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Krško           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Krško           
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2019 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Krško           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sosveta za varnost občanov Občine Krško           
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v občini Krško           
Sklep o imenovanju člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, predstavnika lokalne skupnosti           
Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvencije za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode v občini Krško           
Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2/2019           
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v občini Krško v letu 2019           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1 / 2019           
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1 / 2019           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško           
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2019           
Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor