Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Uredba o razveljavitvi Uredbe o taksi za obremenjevanje okolja na območju Občine Radenci           
Sklep o začasnem financiranju Občine Radenci v obdobju januar – marec 2008           
Odlok o režijskem obratu v Občini Radenci           
Odlok o 2 spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2007           
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina            
Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Radenci           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona za območje Občine Radenci           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski center v Občini Radenci           
Sprememba programa prodaje občinskega stvarnega premoženja v letu 2007           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci v letu 2008           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2007           
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina           
Odlok o prenosu izvajanja zimske službe na javnih poteh ter rednega vzdrževanja javnih poti na Krajevni skupnosti Radenci in Kapela           
Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Radenci           
Odlok o urejanju in izdajanju občinskega glasila - Glasnik           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov           
Spremembo pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Spremembe in dopolnitve programa prodaje občinskega stvarnega premoženja v letu 2007           
Sklep o določitvi cen najema grobov, vzdrževanja, uporabe mrliške vežice in vozička ter cene soglasja za postavitev spomenika na pokopališču Kapela            
Sklep o imenovanju podžupanje Občine Radenci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor