Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Destrnik            
Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin            
Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov Občinskega proračuna občine Destrnik            
Sklep o rebalansu proračuna občine Destrnik za leto 2001           
Sklep o določitvi cene vzgojno – varstvenega programa v vrtcu v občini Destrnik            
Spremembe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov            
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Destrnik            
Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Destrnik           
Sklep o imenovanju uredništva javnega glasila Občan            
Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila Občan            
Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Destrnik            
Odlok o izgradnji in vzdrževanju javne razsvetljave v občini Destrnik            
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju EUROPLIN d.o.o.            
Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o uporabi službenih vozil Občine Destrnik            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o proračunu občine Destrnik za leto 2001           
Sklep o povišanju cen najema grobnih mest in mrliške vežice           
Sklep o ceni izvajanja zimske službe na javnih poteh v občini Destrnik za sezono 2000 - 2001            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Destrnik za leto 2000            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor