Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2009           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Poljčane           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2008           
Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralni naselji v Občini Poljčane (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Poljčane           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Poljčane           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Oton Župančič« Slovenska Bistrica           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Poljčane           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov Občine Poljčane           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2007           
Pravilnik o upravljanju športnih objektov v Občini Poljčane           
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Poljčane           
Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica in o prenehanju soustanoviteljstva           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Poljčane           
Sklep o obliki, uporabi in hrambi pečatov Občine Poljčane           
Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2008           
Pravilnik o financiranju športa v Občini Poljčane           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor