Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Poljčane           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča »Uprava zgradb občega ljudskega premoženja K.L.O. Poljčane           
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu           
Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč na območju Občine Poljčane           
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Poljčane           
Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Poljčane           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v skupni rabi           
Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2009           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, spremembe v letu 2008 in Okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, dopolnitev 2008           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev izzvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Poljčane           
Sklep o sprejetju letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2009           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju športnih objektov v Občini Poljčane           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2009           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2008           
Sklep o pooblastilu za izvajanje gospodarske javne službe na področju oskrbe s pitno vodo v Občini Poljčane           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Poljčane           
Pravilnik spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov Občine Poljčane           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor